ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΑΝΟΒΆΛΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  του Γυμνασίου Τρανοβάλτου ευχαριστεί όσους στήριξαν το σχολείο οικονομικά  συμμετέχοντας στη Λαχειοφόρο Αγορά .Η κλήρωση των λαχείων που έγινε τη Δευτέρα 25η Μαΐου στο χώρο του Γυμνασίου ανέδειξε τους παρακάτω τυχερούς αριθμούς:

  1. Ο αριθμός  059  κερδίζει ένα  Τάμπλετ.
  2. Ο αριθμός  083   κερδίζει  έναν βραστήρα.                                                                           Τα δώρα ήταν προσφορά του Συλλόγου  Οι τυχεροί αριθμοί βρέθηκαν  και τα δώρα παραδόθηκαν στους τυχερούς δικαιούχους .

Με εκτίμηση

Η  Πρόεδρος  του Σ.Γ Κ Γυμνασίου Τρανοβάλτου

Τρευλλοπούλου  Τζούνα  Βασιλική

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκίνησε και πάλι η λειτουργία του σχολείου και οι μαθητές επέστρεψαν. Η αυλή γέμισε με τις γνώριμες φωνές τους .

Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί  δίνουμε οδηγίες: » Κρατάτε τις αποστάσεις »

Πώς να συγκρατήσουμε  ,συνάδελφοι  αναρωτιέμαι ,αυτόν το χείμαρρο της  συσσωρευμένης ενέργειας τόσων ημερών… Ξεχείλισαν τα συναισθήματα απέναντι στους συμμαθητές  τους που είχαν να δουν τόσον καιρό.

Και εμείς  παρακολουθούμε  πνίγοντας  τη συγκίνησή μας και τα  συναισθήματά μας   και σφίγγοντας τα χέρια μας  για να  μην τα αγκαλιάσουμε από χαρά που  ξανασμίξαμε  … Κρατώντας έτσι  και εμείς τις αποστάσεις. ..

Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Δήμου Σερβίων  ,Γκαμπούρα Αθηνά η οποία φρόντισε να απολυμανθεί το σχολείο και να έχουμε ένα ασφαλές  περιβάλλον από άποψη υγιεινής και υλικών καθαριότητας .

Αντλώντας παράλληλα  από τους μαθητές την αισιοδοξία για το μέλλον.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός μπορεί να βρει την αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης εδώ ΕΝΤΥΠΟ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ   ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

….Ας γιορτάσουμε  λοιπόν  την  εορτή  της Αναστάσεως του Κυρίου . Αναστήθηκε  και  μαζί  Του Αναστήθηκε  όλη η Οικουμένη. Και αυτός αναστήθηκε σπάζοντας τα δεσμά του θανάτου. Εμάς δε μας ανέστησε συντρίβοντας τις αλυσίδες των αμαρτιών μας.    « Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος»

 

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  .

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως.

Εἴ τις εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ.

Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τό δηνάριον.

Εἴ τις ἀπό τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τό δίκαιον ὄφλημα.

Εἴ τις μετά τήν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω.

Εἴ τις μετά τήν ἕκτην ἔφθασε, μηδέν ἀμφιβαλλέτω˙ καί γάρ οὐδέν ζημειοῦται.

Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τήν ἐνάτην, προσελθέτω, μηδέν ἐνδοιάζων.

Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τήν ἐνδεκάτην, μή φοβηθῆ τήν βραδύτητα˙ φιλότιμος γάρ ὤν ὁ Δεσπότης, δέχεται τόν ἔσχατον καθάπερ καί τόν πρῶτον˙ ἀναπαύει τόν τῆς ἐνδεκάτης, ὡς τόν ἐργασάμενον ἀπό τῆς πρώτης˙ καί τόν ὕστερον ἐλεεῖ καί τόν πρῶτον θεραπεύει˙ κακείνω δίδωσι καί τούτω χαρίζεται˙ καί τά ἔργα δέχεται καί τήν γνώμην ἀσπάζεται˙ καί τήν πρᾶξιν τιμᾶ καί τήν πρόθεσιν ἐπαινεῖ. Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου ὑμῶν˙ καί πρῶτοι καί δεύτεροι τόν μισθόν ἀπολαύετε. Πλούσιοι καί πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε˙ ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι τήν ἡμέραν τιμήσατε˙ νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθη πεινῶν.

Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως˙ πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν˙ ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα˙ συγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν ἅδην ὁ κατελθών εἰς τόν ἅδην. Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκός αὐτοῦ. Καί τοῦτο προλαβών Ἠσαϊας ἐβόησεν˙ ὁ ἅδης φησίν, ἐπικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.

Ἐπικράνθη˙ καί γάρ κατηργήθη.

Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεπαίχθη.

Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεκρώθη.

Ἐπικράνθη˙ καί γάρ καθηρέθη.

Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐδεσμεύθη.

Ἔλαβε σῶμα καί Θεῶ περιέτυχεν.

Ἔλαβε γῆν καί συνήντησεν οὐρανῶ.

Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.

Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;

Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;

Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.

Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.

Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.

Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.

Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.

Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ρμηνευτική πόδοση

Ὅποιος εἶναι εὐσεβής καί φιλόθεος, ἄς ἀπολαύσει τήν ὡραία καί λαμπρή αὐτή ἑορτή.

Ὅποιος δοῦλος ἔχει διαθέσεις ἀγαθές, ἄς εἰσέλθει στή χαρά, γεμᾶτος μέ εὐφροσύνη πού χαρίζει ὁ ἀναστημένος Κύριός του.

Ὅποιος καταπονήθηκε μέ τή νηστεία, ἄς ἀπολαύσει τώρα τήν ἀμοιβή του.

Ὅποιος ἀπό τήν ἕκτη ὥρα ὑπηρέτησε τόν Κύριο, ἄς πάρει σήμερα τήν ἀμοιβή πού δικαιοῦται.

Ὅποιος προσῆλθε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μετά τήν ἐνάτη, ἄς πάρει κι αὐτός πρόθυμα μέρος στήν Ἀναστάσιμη γιορτή.

Ὅποιος προσῆλθε μετά τήν δωδεκάτην, ἄς μήν ἔχει καμμιά ἀμφιβολία˙ καθόλου δέν θά τιμωρηθεῖ.

Ὅποιος καθυστέρησε κι ἦ ρθε μετά τήν τρίτην, ἄς πλησιάσει τόν Κύριο χωρίς κανένα δισταγμό καί φόβο.

Ὅποιος προσῆλθε κατά τήν πέμπτην ὥραν, ἄς μήν ἔχει κανένα φόβο, ὅτι τάχα, ἐπειδή ἔχει φτάσει καθυστερημένος, δέν θά τόν δεχθεῖ ὁ Θεός. Γιατί ὁ Κύριος δίνει πλουσιοπάροχα τίς δωρεές Του. Γι’ αὐτό δέχεται καί τόν τελευταῖο, μέ τήν ἴδια προθυμία πού εἶχε δεχτεῖ καί τόν πρῶτο. Χαρίζει ἀνάπαυση καί εἰρήνη σ’ ἐκεῖνον πού ἔφτασε ἀργά, ὅπως ἀκριβῶς κάνει καί μέ τόν πρῶτο. Ἐλεεῖ κι ἐκεῖνον πού ἔφτασε τελευταῖος, ἀλλά περιποιεῖται κι ἐκεῖνον πού πρῶτος ἦρθε. Καί στόν ἕναν δίνει καί στόν ἄλλο προσφέρει. Καί τά ἔργα τῆς ἀρετῆς δέχεται, ἀλλά καί τήν ἁπλή διάθεση ἀναγνωρίζει. Καί τήν πράξη τήν ἀγαθή τιμᾶ , ἀλλά καί τήν ἁπλήν πρόθεση ἐπαινεῖ.

Εἰσέλθετε λοιπόν ὅλοι στή χαρά τοῦ Κυρίου σας. Καί ἐκεῖνοι πού πρῶτοι φτάσατε κι ὅσοι ἤρθατε δεύτεροι, λάβετε τόν μισθόν σας. Πλούσιοι καί φτωχοί πανηγυρίστε. Ὅσοι ἐγκρατευτήκατε, ἀλλά κι ἐκεῖνοι πού ἔχετε βραδυπορήσει στήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τιμῆστε τήν σημερινή ἡμέρα.Ὅσοι νηστέψατε καί ἐκεῖνοι πού δέν νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα.

Ἡ (Ἁγία Τράπεζα) εἶναι γεμάτη, ἀπολαύστε την ὅλοι. Ὁ Μόσχος εἶναι ἄφθονος καί ἀνεξάντλητος. Δέν ἐπιτρέπεται λοιπόν νά φύγει κάποιος πεινασμένος. Ὅλοι ἀπολαύστε τό Συμπόσιο πού παρατίθεται γιά τούς πιστούς. Ὅλοι ἀπολαύστε τά θεῖα δῶρα πού προσφέρει ἡ Θεία ἀγαθοσύνη. Κανένας πιά νά μή θρηνεῖ τή φτώχεια του, γιατί τώρα ἔγινε φανερή ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκείνη πού προσφέρεται σ’ ὅλους ἐξίσου. Κανένας νά μήν κλαίει πιά τά πταίσματά του, γιατί συγχώρεσή μας εἶναι ὁ Ἀναστημένος. Κανένας ἄς μή φοβᾶται πιά τό θάνατο, γιατί ὁ θάνατος τοῦ Σωτήρα μας μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό θάνατο καί τή φθορά.

Γιατί ἄν κι ὁ Σωτήρας μας κρατήθηκε ἀπό τό θάνατο, τελικά τόν ἐξαφάνισε. Ὁ Κύριός μας πού κατέβηκε στόν ἅδη ἅρπαξε κι ἀνέσυρε μαζί Του ὅσους κρατοῦσε ὁ ἅδης. Ὁ Κύριος πίκρανε τόν ἅδη, ὅταν ἐκεῖνος ὁ παμφάγος Τόν κατάπιε. Κι αὐτό ἦταν πού προβλέποντας το παλιά ὁ προφήτης Ἠσαϊας εἶχε βροντοφωνήσει: Χριστέ μου, ὅταν ὁ ἅδης ἐκεῖ κάτω στό σκοτάδι σέ συνάντησε, πικράνθηκε. Καί πολύ σωστά πικράνθηκε, γιατί ἀπό τότε καταργήθηκε.

Πικράνθηκε γιατί ξεγελάστηκε.

Πικράνθηκε γιατί θανατώθηκε.

Πικράνθηκε γιατί ἔχασε πιά τήν ἐξουσία του.

Πικράνθηκε γιατί ὁ ἴδιος τώρα ὑποδουλώθηκε. Ἐκεῖνος, καθώς νόμιζε, εἶχε λάβει σῶμα θνητό καί βρέθηκε ἀπρόσμενα μπροστά σέ Θεό. Ἐκεῖνος εἶχε πάρει χῶμα ἀπό τή γῆ καί συνάντησε Θεό, πού εἶχε κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό. Ἐκεῖνος εἶχε πάρει ἕνα σῶμα ὁρατό καί καταισχύνθηκε ἀπό τόν Ἀόρατο.

Ποῦ εἶναι λοιπόν ἅδη ἡ νίκη σου;

Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἔχεις πιά ὁριστικά κατανικηθεῖ.

Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί οἱ δαίμονες ἔχουν στά βάραθρα τῆς ἀπώλειας γκρεμιστεῖ.

Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί χαίρουν οἱ Ἄγγελοι.

Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἡ ζωή παντοῦ βασιλεύει.

Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί δέν θά μείνει πιά κανένας νεκρός στό μνῆμα. Γιατί μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς ἀναστάσεως ὅλων ὅσων a

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα των Παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ,ο οποίος έδωσε τη ζωή Του για τη δική μας σωτηρία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα για τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν και σηματοδότησαν τη δική μας σωτηρία. «…Μεγάλη την ονομάζουμε την Εβδομάδα όχι γιατί οι ημέρες της έχουν πιο πολλές ώρες , ούτε επειδή έχει περισσότερες ημέρες˙ τις ίδιες ημέρες έχει αυτή η εβδομάδα όπως και οι άλλες. Τότε γιατί την ονομάζουμε μεγάλη; Επειδή μεγάλα και απόρρητα αγαθά συνέβησαν μέσα σ’αυτήν. Νικήθηκε ο θάνατος και άνοιξε ο Παράδεισος για μας..» (Ιωάννη Χρυσοστόμου :Ομιλία στη Μ. Εβδομάδα-Πατερικά κείμενα)

Μεγάλη Δευτέρα : Ξεκινούν τα άγια Πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τύπος του Κυρίου μας Ιησού είναι ο πάγκαλος Ιωσήφ που  τιμούμε την ανάμνησή του  (Γεν. 37 – 50) Ήταν ο μικρότερος γιος του Πατριάρχη Ιακώβ και ο πιο αγαπητός. Όμως φθονήθηκε από τα αδέλφια του και αρχικά τον έριξαν σ’ ένα βαθύ λάκκο και εξαπάτησαν το πατέρα τους χρησιμοποιώντας ένα ματωμένο ρούχο ότι δήθεν τον κατασπάραξε κάποιο θηρίο. Στη συνέχεια τον πούλησαν για τριάντα αργύρια σε εμπόρους, οι οποίοι τον ξαναπούλησαν στον αρχιμάγειρα του βασιλιά της Αιγύπτου, τον Πετεφρή. Αυτός λοιπόν αποτελεί προεικόνιση του Χριστού, διότι και Αυτός, αγαπητός γιός του Πατέρα, φθονήθηκε από τους ομοφύλους Του Ιουδαίους, πουλήθηκε από το μαθητή Του για τριάντα αργύρια και κλείσθηκε στο σκοτεινό λάκκο, τον τάφο.

Επίσης, αυτή τη μέρα μνημονεύουμε και τη άκαρπο συκή, την οποία καταράστηκε ο Κύριος και ξεράθηκε αμέσως Ματθ. 21:19, Μαρκ. 11:13). Συμβολίζει τόσο τη Συναγωγή των Εβραίων, η οποία δεν είχε πνευματικούς καρπούς, όσο και κάθε άνθρωπο που στερείται πνευματικών καρπών, και αρετών .Η υμνογραφία της ημέρας αναφέρεται στα δύο παραπάνω θέματα, αλλά και στην  πορείας του Κυρίου προς το Πάθος.

Από το τροπάριο:   «Ιδού  ο Νυμφίος έρχεται …» οι ακολουθίες της Μ. Δευτέρας έως και της Μ.Τετάρτης  λέγονται  και «Ακολουθίες του Νυμφίου».

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ . Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, όταν ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα και πλησίαζε προς το εκούσιο Πάθος, έλεγε στους μαθητές Του ορισμένες παραβολές για να τους προετοιμάσει. Οι παραβολές ήταν καθημερινές ιστορίες με κρυμμένα αλληγορικά νοήματα για τη Βασιλεία των Ουρανών.  Μερικές, μάλιστα, τις έλεγε για να καυτηριάσει τους Γραμματείς και τους  Φαρισαίους. Κατά την Μεγάλη Τρίτη γίνεται αναφορά στην γνωστή παραβολή των δέκα παρθένων. Η Εκκλησία μας καλεί να είμαστε  έτοιμοι για να υποδεχθούμε, τον ουράνιο Νυμφίο, τον Κύριο Ιησού, κρατώντας τις λαμπάδες των αρετών μας .Ο Κύριος  θα έλθει ξαφνικά , είτε ειδικά κατά τη στιγμή του θανάτου μας, είτε γενικά κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Επίσης μας καλεί, σύμφωνα  και με την παραβολή των ταλάντων, να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός.

Μεγάλη Τετάρτη .

Σύμφωνα με τον ύμνο της Εκκλησίας : Γυνή , βαλούσα  σώματι Χριστού μύρον , την Νικοδήμω  προύλαβε σμυρναλόην.

Γυναίκα περιβάλλει το σώμα του Χριστού με μύρο , Προλαβαίνοντας -προτυπώνοντας-  Τα σμύρνα και την αλόη  του Νικόδημου.

Κατά την Μεγάλη Τετάρτη τιμούμε το γεγονός της αλείψεως του Κυρίου με μύρο από μια πόρνη γυναίκα. Καθώς  λοιπόν ο Κύριος ανέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα, κι ενώ βρισκόταν στο σπίτι στου λεπρού Σίμωνα, τον πλησίασε μια πόρνη γυναίκα κι άλειψε το κεφάλι Του με πολύτιμο μύρο.

Ο Ιερός Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι δύο ήταν οι γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον Κύριο. Οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές αναφέρουν μια και την ίδια γυναίκα, που πήρε την ονομασία πόρνη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όμως κάνει λόγο για άλλη γυναίκα, αξιοθαύμαστη και σεμνή, τη Μαρία την αδελφή του Λαζάρου, που άλειψε τα άχραντα πόδια Του σκουπίζοντας τα με τις τρίχες των μαλλιών της.

Μεγάλη Πέμπτη – Ο Μυστικός Δείπνος

Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη τιμούμε την  ανάμνηση των παρακάτω γεγονότων

Της νίψεως των ποδιών των Αποστόλων από τον Κύριο.

Του Μυστικού Δείπνου, δηλαδή της παραδόσεως σ’ εμάς από τον Κύριο  του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας,

Της θαυμαστής προσευχής του Κυρίου προς τον Πατέρα Του  και ,

Της προδοσίας του Κυρίου από τον Ιούδα.

Με τη  νίψη των ποδιών  ο Ιησούς λέγει: «όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει  τελευταίος απ’ όλους» διδάσκοντας την ταπείνωση και την προσφορά.

Κατόπιν πήρε ψωμί στα χέρια Του και είπε: «Λάβετε φάγετε». Το ίδιο έκανε και με το ποτήρι του κρασιού λέγοντας: «Πιέστε απ’ αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα Μου, της νέας Συμφωνίας. Αυτό να κάνετε για να Με θυμάστε». Μετά από αυτή τη στιγμή ο Ιούδας, μόλις έφαγε τον άρτο έφυγε και συμφώνησε με τους αρχιερείς, να τους Τον παραδώσει.
Μετά το δείπνο βγήκαν όλοι στο όρος των Ελαιών, όπου ο Χριστός τους μίλησε για  όσα επρόκειτο να συμβούν. Αναχωρεί δε  μόνος Του και, γονατίζοντας, προσεύχεται . Από την πολλή αγωνία γίνεται ο ιδρώτας Του σαν σταγόνες πηχτού αίματος, οι οποίες έπεφταν στη γη. Μόλις συμπληρώνει την εναγώνια εκείνη προσευχή, φθάνει ο Ιούδας με ένοπλους στρατιώτες και πολύ όχλο και αφού χαιρετάει και φιλάει πονηρά το δάσκαλό Του, Τον παραδίδει.

Συλλαμβάνεται λοιπόν ο Ιησούς και τον φέρνουν δέσμιο στους Αρχιερείς  Άννα και Καϊάφα. Οι μαθητές σκορπίζονται και ο θερμότερος από όλους, ο Πέτρος τον ακολούθησε ως την αρχιερατική αυλή αλλά αρνείται  ότι αυτός είναι μαθητής Του.

Εν τω μεταξύ ο θείος διδάσκαλος παρουσιάζεται μπροστά στο παράνομο συνέδριο, εξετάζεται για τους μαθητές και τη διδασκαλία Του, εξορκίζεται στο Θεό για να πει εάν Αυτός είναι πράγματι ο Χριστός και αφού είπε την αλήθεια, κρίνεται ως ένοχος θανάτου, επειδή τάχα βλασφήμησε. Από ‘κει και πέρα τον φτύνουν στο πρόσωπο, τον χτυπάνε, τον εμπαίζουν με κάθε τρόπο κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, ως το πρωϊ.

Μεγάλη Παρασκευή – Τα άγια πάθη του Κυρίου

Την Παρασκευή, στέλνεται ο Ιησούς δέσμιος από τον Καϊάφα στον τότε ηγεμόνα της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο. Αυτός, αφού Τον ανέκρινε με πολλούς τρόπους και αφού ομολόγησε δυο φορές ότι ο Ιησούς είναι αθώος, έπειτα, για να ευχαριστηθούν οι Ιουδαίοι, τον καταδικάζει σε θάνατο. Τον μαστίγωσε σαν δραπέτη δούλο ,τον Δεσπότη των όλων, και Τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Από ’κει και πέρα ο Ιησούς, αφού παραδόθηκε στους στρατιώτες, γυμνώνεται, φοράει κόκκινη χλαμύδα, στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι, κρατάει κάλαμο σα σκήπτρο, προσκυνείται χλευαστικά, φτύνεται και χτυπιέται στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Μετά, φορώντας πάλι τα ρούχα του και βαστάζοντας το Σταυρό, πηγαίνει προς τον Γολγοθά, τον τόπο της καταδίκης και εκεί, γύρω στην Τρίτη ώρα της ημέρας, σταυρώνεται μεταξύ δυο ληστών. Βλασφημείται από αυτούς που είχαν πάει στον Γολγοθά μαζί του, και ποτίζεται από τους στρατιώτες με ξύδι ανακατεμένο με χολή. Γύρω στην ενάτη ώρα, αφού βγάζει πρώτα φωνή μεγάλη, λέει: «Τετέλεσται».

Τέλος, κατά τη δύση του ηλίου, έρχεται ο Ιωσήφ από Αριμαθείας και ο Νικόδημος μαζί με αυτόν, και οι δυο κρυφοί μαθητές του Ιησού, αποκαθηλώνουν από το Σταυρό το πανάγιο του διδασκάλου σώμα, το αρωματίζουν, το τυλίγουν με καθαρό σεντόνι και αφού το έθαψαν σε καινούργιο τάφο, κυλούν στο στόμιο του μεγάλο λίθο.
Μεγάλο Σάββατο – Η ταφή του Κυρίου

Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στο Πόντιο Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες .

«Έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπειτα στο λαό, ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμη ζούσε· και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης». Αυτά αφού είπαν στον Πόντιο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για ασφάλεια του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

…. «Προσκυνούμεν Σου τα πάθη Χριστέ ,δείξον  ημίν  και την ένδοξόν  Σου Ανάστασιν ».

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ.

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: Ορθόδοξος Συναξαριστής

Ομολογία Πίστεως     http://paterikakeimena.blogspot.com/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υλοποίηση της «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

από τις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

Κοζάνη, 2 Απριλίου 2020-04-02

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης υλοποιεί την «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Σύγχρονη και Ασύγχρονη, από τις 17 Μαρτίου 2020. Συγκεκριμένα, στις 14 και 15 Μαρτίου ελέγχθηκε και επικαιροποιήθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων/κηδεμόνων και των μαθητών/τριων.

Στις 16 Μαρτίου οργανώθηκαν σε όλα τα σχολεία οι Ομάδες Υποστήριξης της «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» και την επόμενη μέρα, με τη συμμετοχή μας σε ειδική τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Παιδείας, ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος, δίνοντας προτεραιότητα στους/στις μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου, που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, μέχρι τις 23 Μαρτίου, αφενός στα Γενικά Λύκεια της Π.Ε. Κοζάνης δημιουργήθηκαν 163 ψηφιακές τάξεις, στις οποίες συμμετείχαν 841 μαθητές της Γ’ ΓΕ.Λ. και αφετέρου στα Επαγγελματικά Λύκεια δημιουργήθηκαν 42 ψηφιακές τάξεις με 140 μαθητές της Γ’ ΕΠΑ.Λ.

Εφεξής, σ’ όλες τις σχολικές μονάδες συνεχίστηκε η ίδρυση νέων ψηφιακών τάξεων, ενώ παράλληλα γίνεται χρήση κάθε πρόσφορου ψηφιακού μέσου (e-class, e-me, blogs, e-mail) για την εφαρμογή τόσο της ασύγχρονης και όσο και της σύγχρονης «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης». Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς καθημερινά λειτουργούν νέες ψηφιακές τάξεις, συνδέονται περισσότεροι μαθητές, αναρτώνται νέα εκπαιδευτικά σενάρια και εκπαιδευτικό υλικό στις πλατφόρμες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, προστίθενται νέες εφαρμογές και νέοι χρήστες. Σήμερα, σ’ όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης γίνονται συστηματικά και οργανωμένα μαθήματα «εξ αποστάσεως» και για το λόγο αυτό συνιστούμε στους μαθητές και στους γονείς και κηδεμόνες τους να αναζητήσουν στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων σχολείων τα Προγράμματα ή να επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις Ομάδες Υποστήριξης της σχολικής τους μονάδας. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, διευθυντές/ντριες, καθηγητές Πληροφορικής και εκπαιδευτικοί, έδωσαν ένα μεγάλο αγώνα για να ξεπεράσουν προβλήματα ψηφιακής προσβασιμότητας, ψηφιακών δεξιοτήτων και τεχνολογικής υποδομής, ώστε να σταθούν άμεσα δίπλα στους μαθητές τους και να δημιουργήσουν μια ενεργή ψηφιακή κοινότητα μάθησης. Υπό την πίεση των έκτατων συνθηκών της απειλής του COVID19 οι εκπαιδευτικοί αναβάθμισαν τάχιστα τις ψηφιακές τους γνώσεις και αποκατέστησαν την επαφή με τους μαθητές τους, παρουσιάζοντας αξιόλογο διδακτικό υλικό, ασκήσεις εμπέδωσης, επαναλήψεις, δραστηριότητες, διαγωνίσματα. Επιπρόσθετα, μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή αυτών των διαδικασιών είναι ότι συνεχίζεται η κονωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου, καθώς όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν, εκτονώνουν τα αρνητικά συναισθήματα του στρες και ταυτόχρονα αλληλοϋποστηρίζονται και νιώθουν ενεργά μέλη μιας μεγάλης ομάδας μάθησης και αλληλοβοήθειας.

Για τις παραπάνω συνεχείς δράσεις υποστήριξης των μαθητών και προαγωγής της εκπαίδευσης των παιδιών μας σε έκτακτες συνθήκες, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δρ Βασιλική Βόντσα, τα στελέχη και το προσωπικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγχαίρουμε όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην «εξ αποστάσεως» σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Πρόκειται για εξαιρετική παιδαγωγική προσφορά στους μαθητές μας, που διασφαλίζει την ομοψυχία της σχολικής κοινότητας και δείχνει τη συγκινητική προσπάθεια όλων να διατηρήσουν υψηλό φρόνημα και ψυχραιμία για να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες συνθήκες. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται συνεχώς μπροστά την οθόνη του υπολογιστή τους για να στηρίξουν και να υποστηρίξουν το οικοδόμημα της «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης».

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο

   Στους παρακάτω συνέσμους θα βρείτε οδγίες και συμβουλές παου αφορούν όλους γονείς  και μαθητές για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο . Τα έγγραφα εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας και προωθήθηκαν στα σχολεία από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης Κοζάνης.ÁÍÁÊÏÉÍÏÐÏÉÇÓÇ_ÓÕÍ_3_ÖÕËËAÄÉÏ ÓÕÌÂÏÕËÅÓ geniko

ΣΥΝ_3 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ γενικό

ΣΥΝ_4 Φυλλαδιο συμβουλες γονεις

 

Παράταση εγγραφής εκπαιδευτικών και μαθητών στο Πανελλήνιο ΣχολικόΔίκτυο.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής μαθητών και εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέχρι και τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 . Περισσότερα πατήστε εδώ :ΕΞΕ – 41600 – 2020 – Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Μαθημα 1ο Θρησκευτικά Γ

  1. Ιεραποστολή: Από την προπαγάνδα στο άνοιγμα και στη μαρτυρία στα πέρατα του κόσμου: από την Αλάσκα στην Αφρική και από τη Λατινική Αμερική στη μακρινή Ανατολή

Με τον όρο Ιεραποστολή έχει καθιερωθεί η έννοια της αποστολής κηρύκων του χριστιανικού Ευαγγελίου με σκοπό τη διάδοση της διδασκαλίας του Χριστού και την ίδρυση νέων εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Πρώτοι ιεραπόστολοι θεωρούνται οι ίδιοι οι μαθητές του Χριστού. Το έργο τους αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από τους πιστούς και τις Εκκλησίες τους που διακονούν σε όλο τον κόσμο. Στο διάβα της Ιστορίας εντατικό ιεραποστολικό έργο σε όλο τον κόσμο ανέλαβαν κυρίως η Καθολική Εκκλησία και οι Προτεστάντες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ιστορικά έχει να επιδείξει κυρίως το έργο των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου (9ος αιώνας) στους σλαβικούς λαούς, ενώ ενεργότερο ρόλο ανέλαβε μόλις τον 20ο αιώνα.

Ο άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, φωτιστές των Σλάβων

«Η Ορθόδοξος Εκκλησία, πιστή εις την ομόφωνον ταύτην αποστολικήν παράδοσιν και μυστηριακήν εμπειρίαν, αποτελεί την αυθεντικήν συνέχειαν της μιάς, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, ως αύτη ομολογείται εις το Σύμβολον της πίστεως και βεβαιούται διά της διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας. Ούτως, αισθάνεται μείζονα την ευθύνην αυτής όχι μόνον διά την αυθεντικήν βίωσιν της εμπειρίας αυτής υπό του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά και διά την αξιόπιστον μαρτυρίαν της αληθείας προς πάντας τους ανθρώπους».

Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη, 2016

«Οι ορθόδοξοι πιστοί είναι και οφείλουν να είναι απόστολοι του Χριστού εν τω κόσμω. Η αποστολή αυτή πρέπει να εκπληρούται όχι επιθετικώς, αλλ’ ελευθέρως, εν αγάπῃ και εν σεβασμώ προς την πολιτιστικήν ταυτότητα ατόμων και λαών. Εις την προσπάθειαν αυτήν οφείλουν να συμμετέχουν πάσαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι με τον δέοντα σεβασμόν εις την κανονικήν τάξιν».

Δηλαδή οι ορθόδοξοι πιστοί είναι και οφείλουν να είναι απόστολοι του Χριστού στον Κόσμο . Η αποστολή αυτή πρέπει να εκπληρώνεται όχι επιθετικά αλλ ΄ελεύθερα με πνεύμα αγάπης και σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα των ατόμων και των λαών. Στην προσπάθεια αυτή οφείλουν να συμμετέχουν όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες με το σεβασμό που πρέπει στην κανονική τάξη .

Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη, 2016

«Η Εκκλησία ασκώντας ιεραποστολικό έργο θέλει να δημιουργήσει πρόσωπα κι όχι οπαδούς. Οι οπαδοί είναι αμφιλεγόμενα πρόσωπα.[…] Στόχος της ιεραποστολής είναι να σχηματίσει εκκλησιαστικές κοινωνίες όχι σαν «πολιτείες του Θεού», αλλά σαν πολιτείες ελεύθερων προσώπων που η κοινωνικότητα τους δεν θα σταματάει στην ανταλλαγή και απόλαυση των «αγαθών του πολιτισμού», «της ποιότητας ζωής», αλλά θα είναι αντανάκλαση της κοινωνικότητας των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδος. […] Οι άνθρωποι, […] δεν ζητούν συμπόνοια, αλλά «φιλανθρωπία», δηλαδή αγάπη για τον άνθρωπο. […] Χρειάζεται ένας στόχος: Να φανερωθεί η αλήθεια του Θεού στον κόσμο όλο, μακριά από πιθανή σύνδεση της με ιδεολογίες, ευσεβισμούς, αφελείς δεισιδαιμονικές αντιλήψεις ή μια ξερή επιστημονικοφάνεια».

Καριώτογλου Αλ., Ένας μονόδρομος καταργείται

«Αυτός που στην πραγματικότητα κάνει την ιεραποστολή δεν είναι ο ιεραπόστολος. Είναι ο ίδιος ο Θεός. […] Αυτό σημαίνει ότι η ιεραποστολή είναι βασικά έργο του Θεού, στο οποίο μας κάνει την τιμή να μας καλεί για συνεργούς».

Βουλγαράκης Η., Ποιος ασκεί το έργο της ιεραποστολής;

iii. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος: Ένα ζωντανό παράδειγμα διακονίας

«Αργότερα, θυμάμαι, στην Κένυα το 1988, στη Λαϊκίπια, σε 2.000 μ. υψόμετρο, κοντά στον Ισημερινό, κάτω από την επιβλητική κορυφή του όρους Κένυα. Ανάμεσα στους νεοφώτιστους ήταν πολλοί και πολλές από τη φυλή Τουρκάνα, που μέχρι πρότινος ζούσαν σε πρωτόγονες συνθήκες. Είχα τη χαρά να λειτουργήσω μαζί τους στο Ολ Μαράν, σε ένα παράπηγμα που άφηνε ελεύθερο τον βουνίσιο δυνατό αέρα και τη βροχή να ανακατεύονται με τις ψαλμωδίες. Βλέποντας τα ηλιοκαμένα πρόσωπα των νεοφωτίστων Αφρικανών να προσέρχονται εκστατικά στη Θεία Κοινωνία, ένοιωσα την ανάγκη να ομολογήσω: Εκ μέρους του λαού και της Εκκλησίας της χώρας μου, που την ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί ήρθαμε τόσο αργά, με καθυστέρηση αιώνων».

Συνέντευξη Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, εφημ. Καθημερινή, 18-1-2009.

ΕΡΓΑΣΙΑ .

Αφού μελετήσετε τα κείμενα να αναφέρετε  σε δύο στήλες  Πότε η Ιεραποστολή γίνεται  σωστά και πότε όχι .

Η  ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ  ΟΤΑΝ: Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΣΩΣΤΑ ΟΤΑΝ :

 

Μαθημα 1ο θρησκευτικα Β΄

ΤΑΞΗ  Β΄  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑ  ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγικά στοιχεία .

Οι παραβολές του Ιησού

Ο Ιησούς συχνά μιλούσε με παραβολές. Μ’ αυτές φανέρωσε νέες και μοναδικές αλήθειες για τον Θεό, τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο.

α. Τι είναι και τι φανερώνουν οι παραβολές

Οι παραβολές είναι διηγήσεις επινοημένων ιστοριών από την καθημερινή ζωή, παράξενες και μοναδικές, που φανερώνουν με παραστατικό και εντυπωσιακό τρόπο η καθεμιά κάτι ξεχωριστό για τη Βασιλεία του Θεού. Όποιοι τις ακούν ή τις μελετούν, καταλαβαίνουν ποια είναι η πρόταση ζωής που παρουσίασε ο Χριστός στους ανθρώπους.
β. Γιατί ο Ιησούς δίδασκε με παραβολές;
Αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να διδάξει τις νέες, πρωτάκουστες και ανατρεπτικές αλήθειες ζωής της Βασιλείας του Θεού, ώστε να τον καταλάβουν όλοι. Οι αφηρημένες ιδέες και τα θεωρητικά πράγματα ήταν -και είναι συνήθως- μόνον για λίγους. Οι ακροατές εντύπωναν βαθιά μέσα τους τις αλήθειες που φανέρωναν αυτές οι απλές ιστορίες και δεν τις ξεχνούσαν ποτέ.

Η Ιστορία  του σπλαχνικού Πατέρα, Λκ 15, 11-32

Τους είπε επίσης ο Ιησούς: «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα του: πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί· κι εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα κι έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη, και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν κι έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα

χωράφια του να βόσκει χοίρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χοίροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, κι εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας! Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σ’ εσένα· δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου· κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου. Σηκώθηκε, λοιπόν, και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του.
Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του τού είπε: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σ’ εσένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου. Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε: Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον· φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να ευφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Έτσι άρχισαν να ευφραίνονται.
Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι· και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε, λοιπόν, έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: γύρισε ο αδερφός σου, κι ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε, εκείνος όμως του αποκρίθηκε: Εγώ τόσα χρόνια σού δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου· κι όμως σ’ εμένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να ευφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι. Κι ο πατέρας του τού απάντησε: Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου κι ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να ευφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός κι αναστήθηκε, ήτανχαμένος και βρέθηκε».

 

Εργασία.

Αφού μελετήσετε το παραπάνω κείμενο   Λκ, 15 (11-32)  και σύμφωνα με τα εισαγωγικά στοιχεία  που υπάρχουν  να απαντήσετε.

Α) Είναι παραβολή  η ιστορία .

Β) ποια είναι τα κρυμμένα νοήματα και οι βασικές αλήθειες  ζωής για τη Βασιλεία του θεού; 

 

Να αναπτύξετε  τις απαντήσεις σας  σε ένα απλό κείμενο word. ( Μέχρι την Τρίτη πάλι στο   στο ίδιο mail  το πολύ μία σελίδα κείμενο.)